Press "Enter" to skip to content

– pracovní smlouva a co by měla obsahovat

11. 7. 2018

Pracovní smlouva na dobu neurčitou může být uzavřena písemně nebo ústně. Časové omezení musí být však vždy stanoveno písemně. Pokud tomu tak není, platí pracovní smlouva za časově neomezenou. Nebyla-li uzavřena písemná pracovní smlouva, je zaměstnavatel na základě Důkazního zákona povinen, nejpozději měsíc po dohodnutém započetí pracovního poměru stanovit písemně hlavní pracovní podmínky, tyto podepsat a předat zaměstnanci.

Písemná pracovní smlouva musí obsahovat následující:

 • Jména a adresy zaměstnance a zaměstnavatele
 • Místo výkonu práce a nebo, pokud zaměstnanec nemá vykonávat práci jen na jednom určitém místě, odkaz na skutečnost, že zaměstnanec může být pověřen výkonem práce na různých místech
 • Popis pracovní náplně nebo stručnou charakteristiku činnosti, kterou má zaměstnanec vykonávat
 • Termín nástupu do zaměstnání
 • Trvání zkušební doby
 • U pracovních poměrů na dobu určitou: trvání pracovního poměru
 • U pracovních poměrů na dobu neurčitou: výpovědní termíny a výpovědní lhůty
 • Týdenní a denní pracovní doba
 • Výše odměny za práci, případně včetně příplatků, přídavků, prémií a ostatních složek výdělku a jejich splatnost
 • Termín a způsob výplaty
 • Délka dovolené
 • Pokud existují, pak odkazy na tarifní smlouvy, provozní a služební dohody

Práva zaměstnanců v Německu a pracovní podmínky

Pro pendlery a nebo cizince platí v Německu zásadně pracovní právo danné země. Pracovní smlouva musí být uzavřena se zaměstnavatelem v zemi zaměstnání, která musí splňovat veškeré právní náležitosti a podmínky, které se řídí dannými právními předpisy i platnými kolektivními smlouvami.

Na pracovišti mají všichni zaměstnanci rovné postavení. Státní příslušnost, národnost nebo místo bydliště nehrají v pracovním právu žádnou roli. Přeshraniční pracovníci tudíž mají na svém pracovišti stejná práva a stejné povinnosti jako tuzemští zaměstnanci.

Pracovní smlouvy na dobu neurčitou mohou být uzavírány jak písemně, tak i ústně.

V Německu je zákonem povolená týdenní pracovní doba 48 hodin, zatímco v Česku je přípustných maximálně 40 pracovních hodin týdně. Zákonná pracovní doba nesmí překročit 8 hodin denně a 48 hodin týdně. Avšak může být denně prodloužena až na 10 hodin, jestliže dojde k vyrovnání a během 6 kalendářních měsíců v průměru nepřekročí 8 hodin na pracovní den.

Německý zákon o pracovní době nestanovuje nepřetržitou dobu na zotavenou za týden ve výši 35 hodin, nýbrž pouze 24hodinový odpočinek v neděli a ve svátek.

Běžná je delší zkušební doba až 6 měsíců. Kromě toho existuje ve zkušební době zákonná výpovědní lhůta 2 týdnů.

Po 6 hodinách práce Vám musí být poskytnuta přestávka v délce minimálně 30 minut, po 9 hodinách práce přestávka minimálně 45 minut. Po skončení denní pracovní doby máte nárok na odpočinek v trvání minimálně 11 hodin. Pro zaměstnance v pohostinství, v nemocnicích, dopravních podnicích apod. platí zvláštní úpravy. Zde může být doba odpočinku zkrácena, jestliže dojde k odpovídajícímu vyrovnání. O sobotách a svátcích je předepsána 24hodinová doba odpočinku. Pro určité obory a profesní skupiny však existují zvláštní úpravy.

Zákonný nárok na 13. měsíční plat neexistuje, avšak v mnoha tarifních smlouvách se odpovídající úprava vyskytuje. V některých oborech, jako např. v bankovnictví, je někdy běžný dokonce 14. měsíční plat. Při uzavírání pracovní smlouvy si na toto dávejte pozor.

Všeobecná zákonná minimální mzda

V Německu v této chvíli existuje zákonná minimální mzda ve výši 8,84 EUR za odpracovanou hodinu. Tato minimální mzda se v současnosti nevztahuje na mladistvé mladší 18 let, některé stážisty/praktikanty, učně v učebním poměru a dlouhodobě nezaměstnané vedené v evidenci úřadů práce na území Německa.

Výši mzdy nebo platu upravují kolektivní smlouvy nebo se sjednává individuálně se zaměstnavatelem. Platí to také pro mimořádné platby, jako je např. 13. měsíční mzda nebo plat.

Pozor: Minimální mzda platí za každou odpracovanou hodinu, tj. i v případě, když je výše výdělku stanovena na základě odvedeného výkonu. Tyto takzvané dohody o kusové či akordní mzdě v rámci výkonového odměňování jsou přípustné pouze tehdy, pokud vyplácená mzda není nižší než zákonná minimální mzda, resp. příslušná minimální mzda vyplývající z kolektivní smlouvy. To znamená, že např. pokojská musí za každou hodinu obdržet minimální mzdu platnou v odvětví úklidu budov nezávisle na tom, kolik pokojů či metrů čtverečních stihla uklidit.

Pro určité činnosti platí specifické odvětvové minimální mzdy. Seznam oborů a aktuální výši minimální mzdy můžete nalézt na tomto webu: www.eures-triregio.eu.

Je-li mzda zaměstnance vyplácena pravidelně, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemný doklad obsahující údaje o částce mzdy (vč. jednotlivých složek mzdy) a o provedených srážkách.

Tip: Dokumentujte si své odpracované hodiny a, pokud to je možné, nechte si svou evidenci podepsat zaměstnavatelem. Dbejte při vyúčtování mzdy na to, aby vám byla skutečně vyplacena minimální mzda za všechny odpracované hodiny. Pokud vaše výplatní páska není v pořádku, obraťte se na svůj odborový svaz nebo pracovní úřad.


Poznámky pod čarou:

Radím před nástupem do zaměstnání si se zaměstnavatelem sepsat pracovní smlouvu. Všude se najdou podvodníci a ani Německo není vyjímkou. Jako cizinci budete mít mnohem těžší pozici se domoci svého práva, pokud by zaměstnavatel nedodržel ústní dohodu, takže platná pracovní smlouva před nástupem je to nejzákladnější, co by jste měli mít!